дом Зодии Дневен хороскоп: Началото на новия месец ще донесе само мъки за четири...

Дневен хороскоп: Началото на новия месец ще донесе само мъки за четири зодии

524

Началото на новия месец ще донесе само мъки за 4 зодии. Ед­на част от Овен да­ват воля на чес­то­лю­бие­то си, до­ка­то у дру­ги­те е на­рас­на­ло без­по­кой­ствие­то за па­ри, а пе­тък да­ва мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти на Раците да нап­ра­вя­т крач­ка нап­ред. Вижте какво ви чака и вас!

ОВЕН

Ед­на част от Овен да­ват воля на чес­то­лю­бие­то си, до­ка­то у дру­ги­те е на­рас­на­ло без­по­кой­ствие­то за па­ри, не се впус­кай­те в из­лиш­ни хар­чо­ве. Необ­хо­ди­мо е да съоб­раз­ява­те по­ве­де­ние­то в служ­ба­та си, въз­мож­ни са кон­флик­ти с ко­ле­ги. До­ри и да има­те при­чи­ни да из­бух­не­те или да проя­ви­те някак­во не­до­волс­тво, трябва да се въз­дър­жи­те, пише Блиц.

ТЕЛЕЦ

Ус­пеш­но раз­ви­тие на лич­ни­те де­ла, фи­нан­со­ви от­но­ше­ния и сре­щи ще има­те в пе­тък. Мно­зи­на от зна­ка ще бъ­дат въз­препя­тства­ни по лич­ни при­чи­ни да осъ­щест­вят ед­на част от де­ло­вия си план за деня, но то­ва няма да се ока­же па­губ­но за вас. Има­те дос­та бла­гоп­рия­тни въз­мож­нос­ти за слу­жеб­на из­ява днес. Вечерта неочаквана вест.

БЛИЗНАЦИ

В пе­тък Близ­на­ци­те имат мно­го доб­ри шан­со­ве за реа­ли­за­ция. Денят е мно­го си­лен за фи­нан­со­ва дей­ност. Днес трябва да бъ­де­те из­клю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни към но­ви за­поз­нанс­тва с хо­ра, към кои­то прояв­ява­те емо­цио­на­лен афи­ни­тет. Вни­ма­вай­те за необ­мис­ле­ни кон­так­ти и се па­зе­те от рис­ко­ве­те на ин­тим­нос­тта.

РАК

Пе­тък да­ва мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти да нап­ра­ви­те крач­ка нап­ред по пътя на фи­нан­со­ва­та си ста­бил­ност. При поч­ти всич­ки пред­ста­ви­те­ли на Рак тя е свър­за­на с про­фе­сия­та им, а реа­ли­за­ция­та днес е на­пъл­но пос­ти­жи­ма. Ус­пеш­ни кон­так­ти ще има­те и за някои от вас те ще изо­билс­тват от но­вос­ти. Късмет в лю-бовта.

ЛЪВ

Вре­мен­ни при­тес­не­ния за па­ри ли­чат у Лъ­во­ве­те в пе­тък. Твър­де въз­мож­но е то­ва да има от­но­ше­ние към оп­ре­де­ле­ни ва­ши на­ме­ре­ния се­га, чия­то реа­ли­за­ция пре­ми­на­ва по пътя на фи­нан­си­ра­не­то или зап­ла­ща­не­то. Денят ви из­правя пред до­маш­ни и про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти. Тър­гов­ци­те трябва да вни­ма­ват с па­ри­те.

ДЕВА

В пе­тък ви пред­стоят дос­та слу­жеб­ни  за­да­чи за раз­ре­ша­ва­не и някои от вас се­га се чувс­тват при­тес­не­ни. Но от дру­га стра­на, та­зи те­жест съз­да­ва и ра­дост, за­що­то го­во­ри за ан­га­жи­мен­ти за в бъ­де­ще. Днес трябва да спре­те вни­ма­ние­то си вър­ху де­тай­ли­те на за­да­ча­та, коя­то ви пред­стои. Денят не е до­бър за сре­щи и раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци.

ВЕЗНИ

По­ве­че­то от вас са пре­то­ва­ре­ни от ан­га­жи­мен­ти, зае­ме­те се ак­тив­но да ги от­хвър­ли­те пре­ди пред­стоя­щи­те праз­ни­ци и по­чив­ни дни. Някои Вез­ни ще ос­та­нат оби­де­ни от не­чие пре­неб­ре­жи­тел­но от­но­ше­ние към тях или от за­бе­леж­ки на око­лни­те. Денят не е до­бър за фи­нан­со­ви опе­ра­ции и при та­ки­ва мо­же­те да за­гу­би­те мно­го.

СКОРПИОН

Пе­тък ще бъ­де те­жък за вас. Въз­ник­ват труд­нос­ти от раз­ли­чен ха­рак­тер. Те ще бъ­дат лич­ни. Съ­що та­ка бе­зус­пеш­ни ще бъ­дат и кон­так­ти­те ви днес. Про­фе­сио­нал­ният ден ще про­те­че при нор­мал­ни ус­ло­вия, а при някои е въз­мож­но мал­ко по-гол­ямо на­то­вар­ва­не. Ре­зул­тат­ни мо­гат да бъ­дат фи­нан­со­ви­те ви ан­га­жи­мен­ти.

СТРЕЛЕЦ

Ус­пе­шен ра­бо­тен ден, за някои свър­зан с ко­ман­ди­ров­ка. Се­га ще ви бъ­дат пред­ло­же­ни опе­ра­ции от фи­нан­сов ха­рак­тер, за да се въз­пол­зват от ва­ша­та ак­тив­ност и връз­ки. Но­ви ан­га­жи­мен­ти ще имат някои на ра­бот­но­то си място, а за дру­ги Стрел­ци та­ки­ва до­пъл­ни­тел­ни за­дъл­же­ния ще бъ­дат поч­ти не­по­сил­ни. Успех в хазарта, бъдете наблюдателни.

КОЗИРОГ

Ра­бот­но­то вре­ме ще пре­ми­не в ус­ло­вия­та на за­тор­моз­ява­не и мно­зи­на Ко­зи­ро­зи ще бъ­дат неп­ра­вил­но уп­рек­на­ти от свои ко­ле­ги. Не об­ръ­щай­те вни­ма­ние и по­тър­се­те на­чин за хар­мо­ни­зи­ра­не на об­ста­нов­ка­та. То­ва за вас ще бъ­де плю­сът, от кой­то мно­го ско­ро ще се въз­пол­зва­те. Въз­мож­ни са кон­флик­ти с прия­те­ли, които имат различна гледна точка от вашата по даден въпрос.

ВОДОЛЕЙ

От гол­яма важ­ност за вас е раз­ре­ша­ва­не­то на два проб­ле­ма, на кои­то се­га вие да­ва­те осо­бе­но пре­димс­тво. Еди­ния­т е свър­зан с про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра, ма­кар че при­тес­не­ния­та ви от­нос­но ра­бо­та­та се­га са без­смис­ле­ни. Не би­ва да се тре­во­жи­те от неус­пе­хи, тъй ка­то всич­ки въз­ник­на­ли неп­рия­тнос­ти ще се раз­ре­шат от само себе си, бед никакви последствия за вас.

РИБИ

Днес вие сте мно­го ак­тив­ни и ед­ва ли ще има проб­лем, с кой­то да се за­ло­ви­те и да не го раз­ре­ши­те. Пред­ва­ри­тел­но трябва да бъ­де­те го­то­ви във всич­ки­те си дей­ствия за са­мос­тоя­тел­на ра­бо­та. Денят пре­дос­тавя доб­ри въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ви опе­ра­ции. Някои ще пос­ре­щат гос­ти у до­ма си, кои­то ще ви за­рад­ват с нео­чак­ва­на но­ви­на.

Станете част от най добрата здравна група бабини илачи